Regulamin Klubu Karate Shotokan AGATSU Kielce

§ 1 Warunki uczestnictwa w zajęciach Klubu Karate Shotokan AGATSU Kielce:

1.    Zapoznanie się i przestrzeganie regulaminu zajęć sportowo rekreacyjnych Klubu Karate Shotokan AGATSU Kielce  zwanego dalej „Klubem”.
2.    Dostarczenie do biura Klubu lub instruktora prowadzącego zajęcia wypełnionej i podpisanej Deklaracji Członkowskiej.
3.    Wniesienie opłaty wpisowej i terminowe regulowanie miesięcznych składek członkowskich.
4.    Brak przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w zajęciach.
5.    Zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na uczestnictwo w zajęciach w przypadku niepełnoletnich uczestników zajęć.

§ 2 Organizacja zajęć:

1.    Zajęcia odbywają się według tygodniowego harmonogramu zajęć.
2.    W przypadku niedyspozycji instruktora lub innych zdarzeń losowych Klub zastrzega sobie prawo do ustalenia zastępstwa, przeniesienia zajęć na inny termin lub do ich odwołania.
3.    Zajęcia nie odbywają się w dniach świątecznych.

§ 3 Uczestnicy zajęć są zobowiązani do:

1.    Punktualnego przybywania na zajęcia, zdyscyplinowania i aktywnego udziału w treningach.
2.    Posiadania ochraniaczy osobistych umożliwiających bezpieczny trening oraz stroju sportowego umożliwiającego bezpieczny trening.
3.    Przestrzegania zasad zachowania ujętych w Etykiecie Dojo.
4.    Przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz wykonywania wszystkich poleceń instruktora.
5.    Poinformowaniu instruktora o złym samopoczuciu lub ewentualnej kontuzji przed rozpoczęciem zajęć lub w trakcie zajęć, jeśli złe samopoczucie lub kontuzja wystąpi podczas zajęć,
6.    Przestrzegania zasad kultury osobistej, poszanowania mienia Klubu oraz pozostawiania po sobie porządku.
7.    Dbania o dobre imię Klubu, pomocy młodszym i słabszym członkom zespołu, zarówno w trakcie zajęć jak i poza nimi.
8.    Złe zachowanie podczas zajęć (żucie gumy, używanie brzydkich słów, wyśmiewanie koleżanek i kolegów, rozmawianie, przeszkadzanie w prowadzeniu zajęć, powodowanie sytuacji zagrażających życiu lub zdrowiu uczestników zajęć itp.) może spowodować odmowę uczestnictwa w zajęciach. Powtarzanie się negatywnych zachowań może spowodować skreślenie uczestnika zajęć z listy członków Klubu i wydanie czasowego lub stałego zakazu uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Klub.

§ 4 Opłaty członkowskie:

1.    Wysokość składek ustala zarząd klubu, biorąc pod uwagę koszty związane z prowadzeniem zajęć i innych zadań statutowych.
2.    Egzaminy na stopnie są płatne dodatkowo.
3.    Opłaty za zajęcia należy dokonać do 10 dnia każdego miesiąca.
4.    Opłata miesięczna nie podlega zmniejszeniu ani zwrotowi w razie nieobecności lub rezygnacji z udziału w zajęciach.
5.    Klub ma prawo wezwać uczestnika zajęć lub jego opiekuna prawnego do uregulowania zaległych opłat członkowskich oraz zakazać uczestnikowi udziału w zajęciach do czasu uregulowania zaległych składek, a w przypadku nie uregulowania zaległych składek w wyznaczonym terminie skreślić uczestnika zajęć z listy członków Klubu.
6.    Wniesione opłaty nie podlegają zwrotowi.
7.    W przypadku nieobecności członka Klubu na ponad 50% zajęć w danym miesiącu opłata za zajęcia może zostać zredukowana, po zatwierdzeniu przez prezesa Klubu.