KLAUZULA INFORMACYJNA o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z wejściem w życie – w dniu 25 maja 2018 r. – rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych); Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s. 1; dalej : RODO, zgodnie z art. 13 ust. 1-2 niniejszym informujemy, że:

1. Klub Karate Shotokan AGATSU Kielce przetwarza dane osobowe uczęszczających na treningi karate organizowanych przez w/w firmę oraz przedstawicieli prawnych małoletnich uczestników tychże treningów.

Administratorem danych osobowych jest Klub Karate Shotokan AGATSU Kielce z siedzibą przy ul. Barwinek 14/142 w Kielcach. Kontakt z Administratorem danych osobowych jest możliwy telefonicznie (tel. 660-375-259) oraz osobiście podczas treningów.

2. Dane osobowe uczestników treningów podawane są przez Państwa przy wypełnianiu deklaracji członkowskiej.

3. Dane osobowe członków Klubu i innych osób, o których mowa w pkt 1 będą przetwarzane w celach związanych z działalnością klubu, w tym w szczególności do: zebrania oświadczeń o stanie zdrowia, weryfikacji osób przystępujących do egzaminów na stopnie karate, księgowania wpłat, prowadzenia listy obecności na treningach, publikacji zdjęć z wydarzeń.

4. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych w Klubie Karate Shotokan AGATSU Kielce stanowi:

a) zgoda osoby, której dane dotyczą lub zgoda przedstawiciela ustawowego w przypadku osób małoletnich,

b) uprawnienie lub obowiązek wynikający z przepisu prawa,

c) wykonanie umowy,

d) usprawiedliwiony interes administratora.

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

6. Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu prawo do:

a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

b) sprostowania (poprawiania) swoich danych

c) żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania

d) przenoszenia danych

e) wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania , iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

7. Podanie danych jest dobrowolne z tym, że odmowa ich podania może utrudnić albo uniemożliwić uczestniczenie w treningach karate organizowanych przez Klub Karate Shotokan AGATSU Kielce.

8. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany i Państwa dane nie są profilowane.

9. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych lub danych, (w tym należących do szczególnej kategorii), ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano zgodnie z prawem, przed jej wycofaniem.

Dziękuję, za zapoznanie się z Klauzulą Informacyjną. Dołożę wszelkich starań, aby Państwa dane były przetwarzane w sposób zapewniający ich bezpieczeństwo i zgodność z prawem.

Dariusz Ścisło - prezes klubu